ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564


ส่วนที่ 1. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม
1. กิจกรรมอบรมสัมมนา/Workshop สำหรับผู้ประกอบการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษี (Service Provider)
3. กิจกรรมสร้างนักบัญชีชุมชน
 
ส่วนที่ 2. ข้อมูลผู้สมัคร *
  คำนำหน้า   * ชื่อ-นามสกุล     * เลขที่บัตรประชาชน    
  ที่อยู่ปัจจุบัน                
 
เลขที่ หมู่ ซอย    
ถนน   * จังหวัด อำเภอ/เขต    
ตำบล/แขวง รหัสไปรณีย์        
โทรศัพท์ มือถือ   Line ID    
อีเมล์   * วันเกิด
 mm/dd/yyyy
อายุ    
 
ส่วนที่ 3. ข้อมูลของกิจการ
ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ *
               
    (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์)      
    * ชื่อกิจการ ทะเบียนเลขที่  
               
  หรือ ชื่อวิสาหกิจชุมชน   ทะเบียนเลขที่    
               
    * เลขที่สมาชิก สสว.
 (สมัครสมาชิก สสว.)
*** กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. และหน่วยร่วม ***          
               
  ที่ตั้งของกิจการ              
เลขที่ หมู่ ซอย    
ถนน   * จังหวัด อำเภอ/เขต    
ตำบล/แขวง รหัสไปรณีย์ Website    
โทรศัพท์ มือถือ   อีเมล์    
สถานะทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เลือกได้ 1 ข้อ)
A   นิติบุคคล C   บุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียน
D   ได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น
B   บุคคลธรรมดา จดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์
 
   
** กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรม **
  * ปีที่จัดตั้งกิจการ
  * อายุกิจการ ปี ทุนจดทะเบียน บาท
* รายได้รวม (ปีล่าสุด)               
กำไร(ขาดทุน) ณ สิ้นปี
* จำนวนการจ้างงาน               
  * วัตถุดิบหลักในการผลิต
* แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ
  * ธุรกิจ
(โปรดระบุ) เช่น ธุรกิจผลิตอาหาร, เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย, เครื่องหนัง
* ประเภทธุรกิจ         
* ธุรกิจเป็นสินค้า OTOP      
  * ระบุสินค้า/บริการของธุรกิจ
  * ยี่ห้อสินค้า/บริการของธุรกิจ
* มาตรฐานสินค้า/บริการของธุรกิจ
ได้แก่
สนใจ/ต้องการขอรับรอง
* มีธุรกรรมต่างประเทศ         
* กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
% ระบุจังหวัด
% ระบุประเทศ
ในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้าท่านมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไร
 
ในระยะ 1-3 ปี ท่านมีแผนจะปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเลิกกิจการหรือไม่
 
 
ส่วนที่ 3.2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
 
ด้านการผลิต            
    
 
ด้านการจัดการ         
 
ด้านการตลาด         
 
ด้านการบัญชี      
 
ด้านการเงิน      
 
การจดทะเบียน         
ส่วนที่ 4 แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) (กรุณาประเมิณทุกข้อ)
ประเด็นการประเมิณ (ภาพรวมของกิจการ) 0
ไม่มี
1
น้อยมาก
2
น้อย
3
พอใช้
4
ดี
5
ดีมาก
1 ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
2 รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
4 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
5 การบริหารจัดการบุคลากร
6 การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
7 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
8 ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
9 การเงินและแหล่งเงินทุน
10 การบัญชีและภาษีอากร
กรณีไม่มีเลขผู้รับบริการภาครัฐท่านยินยอมให้หน่วยร่วมทำการมัครให้หรือไม่   
 
โปรดระบุปัญหาที่สำคัญของท่าน 3 อันดับแรก
 
การเงิน
การตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บุคลากร
การบริหารจัดการ
การผลิต
 
* มีความประสงค์ขอสินเชื่อ
จำนวน บาท
 
เอกสารแนบ
สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์
สำเนาจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบรับรอง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาการจดทะเบียนอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
รูปถ่ายร้านค้าหรือกิจการ (ถ้ามี)
Signature
       

สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว
โดย สสว. และ ม.เกษตรศาสตร์